Gallery

ទីក្រុងវៃឆ្លាតតាមរយៈ Sidewalk Labs របស់ហ្គូហ្គល

ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សហ្គូហ្គលរបស់អាមេរិកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមេមួយមានឈ្មោះថា Alphabet ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនទៀត។ គេសង្កេតឃើញថាមួយក្នុងចំនោមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុន Sidewalk Labs ដែលធ្វើការផ្តោតទៅលើបដិវត្តរបស់ទីក្រុង របៀបថ្មីក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទីក្រុង។ តើអ្វីគឺជានិយមន័យរបស់ទីក្រុងឆ្លាតវៃតាមរយៈ Sidewalk Labs? ហើយតើមន្ទីរពិសោធន៍ដែលផ្តោតលើបញ្ហាទីក្រុងមួយនេះមានផែនការដោះស្រាយដូចម្តេចខ្លះ?

84963f7c-5208-4789-813f-59b515174479-1445637697128

តាមរយៈ Sidewalk Labsទីក្រុងឆ្លាតគឺជាទីក្រុងដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដោយមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈ ការបង្កើនផ្ទះទំនើបមានតំលៃសមរម្យ ប្រព័ន្ធចលនាឌីជីថល(ប្រព័ន្ធដែលអាចចាត់ចែងលំហផ្លូវដែលជួយបង្កើនគុណភាពមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងគុណភាពខ្យល់) សេវាកម្មសង្គមផ្ទាល់ខ្លួន(អាចផ្តល់ព័តមានផ្ទាល់ខ្លួនដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាចរក្សាបានភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន) និងការគ្រប់គ្រងបំណែងចែកថាមពល។

Sidewalk Labs បានពន្យល់ពីបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្លាស់ប្តូរនិយមន័យទីក្រុងទំនើបក្នុងរយៈពេល២០០ឆ្នាំចុងក្រោយមនេះ ហើយពួកគេបានបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដែលជារបត់ផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងលើកទីបួននឹងចូលមកផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបដែលមនុស្សរស់នៅ ប្រើប្រាស់ទីក្រុង។ អ៊ីចឹងហើយទើបគេបានបង្កើតផ្លេតហ្វមឌីជីថល(platform)ផ្សេងៗជាច្រើន។

តាមរយៈអ្នកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូង គេអាចនិយាយបានថា ការស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុល ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ថាមពល ធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុង គឺជាគោលគំនិតចំបងបំផុត។

ក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសរើសទីក្រុងញូយ៉កធ្វើជាគោលដៅដំបូងសំរាប់សាកល្បង។ ផលិតផលជាជំហានដំបូងដែល Sidewalk Labs សំរេចបានគឺ LinkNYC និង Flow ។

អ្វីជា LinkNYC?

linknyc
រូបភាពរក្សាសិទ្ធដោយ ៖ pierre lecourt

ជាក្ជូស wifi មានល្បើនលឿនទៅដល់ ១ជីហ្គាប៉ៃដែលអាចឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងញូយ៉កធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់អាំងទែណិតដោយសេរី។ ទេសចរក៏អាចធ្វើការទូរស័ព្ទចេញជាសំលេង ឬរូបភាព ស្វែងរកទីតាំងដែលចង់ទៅបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជ្រុងនៃទីក្រុង។

Sidewalk Labs ប៉ាន់ប្រម៉ាណថា អ្នករស់នៅទីក្រុងញូយ៉កប្រហែល២៥ភាគរយខ្វះខាតអាំងទែណិតមានល្បឿនលឿនៅតាមផ្ទះ អ៊ីចឹងគំរោងមួយនេះនឹងជួយបំពេញការខ្វះខាតទាំងនោះ ហើយមួយវិញទៀតបណ្តាញ link នេះនឹងមិនតំរូវឲ្យអ្នកទាំងឡាយបង់ប្រាក់ថែមពីលើពន្ធដែលគេធ្លាប់បង់ទេ ផ្ទុយទៅវិញវាជួយបង្កើនចំណូលច្រើនជាង៥០០លានដុល្លាឲ្យទីក្រុងញូយ៉កក្នុងរយៈពេល១២ឆ្នាំដំបូង។

payphones.jpg
ផែនទីបង្ហាញពីទីតាំង LinkNYC នៅទីក្រុងញូយ៉ក រក្សាសិទ្ធដោយ ៖ sidewalklabs

អ្វីជា Flow?

វាជាផ្លេតហ្វមកូអរដេនេដំណឹកជញ្ជូនសំរាប់ទីក្រុង។ គំរោង flow នឹងជួយវិភាគពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ការគោរពច្បាប់ ការប្រើប្រាស់ចំណតជាដើមរបស់ប្រជាជន ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ រួមជាមួយនឹងទិន្នន័យពីសេនសឺ។ ផ្លេតហ្វមនេះនឹងផ្តល់ទិន្នន័យទាំងនេះទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាព។

Sidewalk Labs ជឿជាក់ថាកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ៗ និងតំរូវការប្រើប្រាស់ផ្លូវកាន់តែកើនឡើងរបស់ជនជាតិអាមេរិកដែលមានចំណូលទាបទាមទារឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយទៅៗ និងចំណាយលុយកាន់តែច្រើនឡើងៗ ដែលទាំងនេះជាបញ្ហាបង្កើតឲ្យមានការចំណាយច្រើនក្នុងការរស់នៅ និងបង្កើតឲ្យមានរបាំងបំលាស់ប្តូរក្នុងសង្គម។ តែវិធានការមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើិតផ្លូវថ្មីនោះទេ ដោយសារតែវាយ៉ាប់ណាស់ទៅហើយក្នុងការព្យាយាមថែរក្សាផ្លូវចាស់ៗ។

គំរោងនេះស្ថិតនៅក្នុងការសាកល្បងនៅឡើយជាមួយមន្ទីរដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីក្រុងវៃឆ្លាតទាំងប្រាំពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

 

View at Medium.com

View at Medium.com

View at Medium.com

Advertisements